پیشران محیط آب

            

Conferences
This page contains an extended list of forthcoming conferences on the themes of hydrogeology ...
UNESCO-IHE
The UNESCO-IHE Institute for Water Education is an international institute for water education...
WEF
The Water Environment Federation (WEF) is Your Access to Water Knowledge.

WEF works to provide ...

 

 

·         مدیریت منابع آب

 

1.  هیدروژئولوژی

الف. ارزیابی و مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق شهری و روستایی

ب. مطالعه و ارزیابی توسعه پایدار در مناطق در حال توسعه

ج. شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روشهای ژئوفیزیک و GIS 

د. مدلسازی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های تحلیلی و عددی

ه. توسعه برنامه های مدیریت آب زیرزمینی

 

2. سیستم آبرسانی و تخلیه فاضلاب

الف. مطالعات امکان سنجی برای سیستم های آبرسانی و تخلیه فاضلاب

ب. طراحی مهندسی و نظارت بر سیستمهای آبرسانی در مناطق شهری و روستایی

ج. احیا و نوسازی سیستم های توزیع آب

د. ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه

ه. تحلیل و ارزیابی نیاز آبی

 

3. مدیریت یکپارچه منابع آب

الف. ارزیابی منابع حوزه آبریز

ب. تحلیل های هیدرولوژیکی

ج. مطالعات اجمالی در زمینه های مختلف منابع آب

د. تشریک مساعی و تبادل نظر بین تصمیم گیران و سیاست گزاران در زمینه های مختلف منابع آب

ه. توسعه برنامه های مدیریت یکپارچه منابع آب

و. مدیریت سیلاب

ز. مدیریت خشکسالی

 

4.  منابع مشترک 

الف. ارائه راهکارهای مناسب در زمینه توسعه و مدیریت منابع آبهای منطقه ای و بین المللی