پیشران محیط آب

            

Conferences
This page contains an extended list of forthcoming conferences on the themes of hydrogeology ...
UNESCO-IHE
The UNESCO-IHE Institute for Water Education is an international institute for water education...
WEF
The Water Environment Federation (WEF) is Your Access to Water Knowledge.

WEF works to provide ...

 

 

·         مطالعات، ارزيابي و حفاظت از منابع محیط زیستي

 

1.مدیریت حوزه های آبریز

الف. نصب و طراحی شبکه های هیدرولوژیکی

ب. طراحی شبکه های پایش

ج. تحلیل، نمونه برداری  و کنترل کیفی آب

د. تحلیل جریان های پایه

ه. ارزیابی منابع آلودگی

و. نصب و طراحی شبکه های بارش

ز. مدل سازی هیدرولوژیکی

 

2.  تحلیل تقاضا و ارزیابی منابع

الف. ارزیابی و امکان سنجی منابع آب

ب. ارزیابی جمعیت و پیش بینی تقاضا

ج. تحلیل و ارزیابی نیاز آبی برای توسعه مناطق شهری و روستایی

د. بررسی اندر کنش آب های سطحی و زیرزمینی

 

3. , ارزیابی و مطالعات اثرات محیط زیستی

الف.  ارزیابی و مطالعات ریسک و آسیب پذیری

ب. تهیه نقشه های آب زیرزمینی

ج. اثرات ضایعات صنعتی بر روی آب های زیرزمینی

د. پیشنهادات زیست محیطی

و. اکوتوریست

ز. تغییر اقلیم