پیشران محیط آب

            

Conferences
This page contains an extended list of forthcoming conferences on the themes of hydrogeology ...
UNESCO-IHE
The UNESCO-IHE Institute for Water Education is an international institute for water education...
WEF
The Water Environment Federation (WEF) is Your Access to Water Knowledge.

WEF works to provide ...

 

 

·         امور مهندسی و پشتيباني

 

1.       مهندسی رودخانه و سواحل

الف. مدلسازی رودخانه

ب. ارزیابی و تحلیل ریسک سیلاب

ج. مطالعات، شبیه سازی و مدلسازی امواج با استفاده از نرم افزارهای Mike 21, SWAN

د. ارزیابی امواج

 

2.      آنالیز های هیدرولیکی، طراحی و مدل سازی سازه های دریایی و ساحلی

الف. طراحی و حفاظت سازه های دریایی

ب. طراحی موج شکن ها

ج. آماده سازی اطلاعات مدل سازی

د. مطالعات مدل سازی عددی

ه. نظارت و مشاوره در زمینه مدل سازی عددی و فیزیکی

 

3.      هیدرولیک و مدل سازی کیفیت آب در مدخل رودخانه ها و مناطق ساحلی

الف. مدل سازی هیدرودینامیکی به صورت تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی با استفاده از نرم افزارهای :

HEC-RAS , Mike11, Mike21, ISIS،     various in-house

ب. ، مدل سازی کیفی آب به صورت تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی

 

4. هیدرولیک خط لوله و آنالیز ناپایداری

 

5.سرویس دهی و خدمات پشتیبانی

الف. کنترل و رعایت استانداردهای فنی

ب. مهندسی ارزش

ج. برنامه ریزی و کنترل پروژه